BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: [email protected]

1.    Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas nosaukums

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

Studiju programmas kods

46345

Studiju programmas īstenošanas ilgums

1,5 gadi (3 semestri) pilna laika studijās

Programmas apjoms

60 KP

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar 5 līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai cita augstākā izglītība, saskaņā ar imatrikulācijas noteikumiem

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā

2.    Dati par licenci un akreditāciju

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana" ir licencēta un akreditēta līdz 2019.gada 11.jūnijam. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

3.    Valoda

Studijas notiek latviešu, krievu un angļu valodās. Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās viesprofesori, ekonomikas un vadības zinātņu speciālisti no citām valstīm, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

4.    Iegūstamais grāds

Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt uzņēmējdarbības jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt sociālās zinības (ekonomiku, vadībzinības) skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā, kā arī strādāt uzņēmējdarbībā kā dažādu līmeņu vadītājam, kur nepieciešams maģistra grāds.

5.    Studiju programmas satura specifika

Studiju programma domāta tiem, kuri vēlas neapstāties savas profesionālās karjeras veidošanā, tiecas atjaunot profesionālās zināšanas un vadības prasmes.

Galvenais studiju programmas mērķis ir nodrošināt topošo un esošo augstākā līmeņa vadītāju profesionālo un karjeras izaugsmi, lai viņi būtu spējīgi sekmīgi konkurēt un efektīvi strādāt Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū.

Studijas maģistrantūrā motivē tālākai pašizglītībai un mūžizglītībai, informācijas sistematizēšanai un efektīvākam darbam.

Studiju programmas saturā iekļauti ne tikai dažādi vadības zinātnes priekšmeti (Firmas menedžments, Finansu menedžments, Starptautiskais mārketings, Projektu vadība, Personāla vadība, Informācijas tehnoloģiju pielietošana pārvaldē u.c.), bet arī tādi priekšmeti kā komercdarījumu nodokļi, ekonomiskā integrācija Eiropā, zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija, komercdarbības likumdošana, darba tiesības, darba aizsardzība u.c., kas nepieciešamas augstākā līmeņa vadītājam.