BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: [email protected]

1. Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas nosaukums

Tiesību zinātne

Augstākā profesionālā izglītība

2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība

Studiju programmas kods

42380

Studiju programmas īstenošanas ilgums

4,5 gadi (9 semestri) - nepilna laika studijās

Studiju programmas apjoms

160 KP

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi

Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība

Iegūstamā kvalifikācija

Juriskonsults

Kvalifikācijas līmenis

5.līmeņa profesionālā kvalifikācija

2.Dati par licenci un akreditāciju

Programma ir licencēta un akreditēta līdz 2019. gada 4.jūnijam.

3.Valoda

Studijas notiek pēc multilingvālās sistēmas. Latviešu plūsmā 75% - latviešu valodā, 25% - angļu un krievu valodās.

Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās vieslektori, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

4.Iegūstamā kvalifikācija

Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurentspējīgus juriskonsultus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmes darbam valsts un pašvaldības struktūrās, kā arī komercorganizācijās.

Viens no studiju programmas uzdevumiem ir nodrošināt humanitāro un speciālo disciplīnu apgūšanu tādā līmenī, kas ļauj studentiem turpināt studijas augstskolas maģistrantūras studiju programmā Privātās tiesības.

5.Studiju programmas satura specifika

Imatrikulācija notiek pēc centralizēto eksāmenu vai testa rezultātiem. Par profesionālās studiju programmas studentu var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi, pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji un citu valstu pilsoņi. Studiju programmā studē vairāk nekā 300 ārzemnieki no vairāk kā 10 pasaules valstīm, kas ir augsts rādītājs par programmas atzīšanu starptautiskajā līmenī.

Programmu īsteno tiesību doktori un maģistri, docenti un profesori, vieslektori no citām Latvijas un ārzemju augstskolām.

BSA studentiem ir iespēja izmantot BSA bibliotēkas grāmatu fondu, kas regulāri tiek papildināts ar jaunāko literatūru. Lai studējušie varētu sagatavot kvalitatīvus darbus un gūt plašāku priekšstatu par citu valstu tiesību sistēmām, BSA bibliotēka ir plašs literatūras klāsts angļu valodā. Gan Rīgā, gan visās filiālēs studējošiem ir pieeja žurnāliem, kas tiek piedāvāti elektroniskā veidā datu bāzē EBSCO un WESTLAX. Tajās ir vairāk kā 7000 žurnāli, tajā skaitā juridiskie žurnāli angļu un vācu valodā. Latvijas likumi ir pieejami datu bāzē NAIS.

Studentiem pieejami datori bibliotēku lasītavās. Internetā studenti var iegūt informāciju par konferencēm, jaunumiem zinātniskajā un studentu dzīvē, bibliotēkas fonda papildināšanu, nodarbību sarakstu.

Analizējot informāciju par BSA Tiesību zinātne studiju programmas absolventu nodarbinātību, var apgalvot, ka tie ir pieprasīti darba tirgū un viņu profesionalitāte ļauj virzīties pa karjeras kāpnēm