BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: [email protected]

1.    Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas nosaukums

Privāttiesības

Studiju programmas kods

46380

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

1,5 gadi (3 semestri) pilna laika studijās

Programmas apjoms

60 KP

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar 5 līmeņa profesionālo kvalifikāciju jurists vai juriskonsul

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs privāttiesībās

Iegūstamā kvalifikācija

jurists

2.    Dati par licenci un akreditāciju

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma Privāttiesības ir licencēta un akreditēta līdz 2019.gada 4.jūlijam. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas, studenti saņem valsts atzītu diplomu.

3.    Valoda

Studijas notiek latviešu un krievu valodās (dalījums plūsmās). Studiju programmas realizācijā regulāri piedalās viesprofesori un tiesību zinātņu speciālisti no citām valstīm, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

4.    Iegūstamais grāds

Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas juristu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt privāttiesību jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt tiesību zinātni skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā, kā arī strādāt jurista profesijās, kurās saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nepieciešams maģistra grāds.

5.    Studiju programmas satura specifika

Maģistranti iegūst fundamentālas zināšanas Latvijas un Eiropas Savienības valstu privāttiesībās.

Latvijas likumdošana ir pastāvīgi mainīga zināšanu, jēdzienu un darba metožu sistēma. To nevar apgūt ar vienkāršu atcerēšanos un atstāstu. Tādēļ studiju programmā, ņemot vērā attīstīto valstu labāko pieredzi, maģistranti apgūst prasmi:

  • patstāvīgi analizēt informāciju un pieņemt lēmumus;
  • argumentēt un pamatot savu pozīciju;
  • pierādīt savus uzskatus;
  • salīdzināt Latvijas un citu valstu tiesību normas;
  • izprast tiesību funkcionēšanas likumsakarības;
  • izmantot dažādas metodes darbā ar normatīvajiem aktiem.

Tas dod iespēju studiju procesā īstenot juridiskās izglītības koncepciju, kas atbilst mūsdienu prasību līmenim un ievēro arī Latvijas likumdošanas specifiku. Studiju programmas saturs ļauj īstenot Latvijas juridiskajai izglītībai aktuālos uzdevumus: Latvijas ekonomikas tiesiskā nodrošinājuma modernizāciju, kas nepieciešama pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un atbilstošas jaunās paaudzes kvalificētu juristu sagatavošanu.